ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ธ.ค. 63 รับการประเมิน กพร.
ห้องประชุม ศธจ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนิเทศฯ
07 มี.ค. 63 ร่วมงานมงคลสมรสลูกสาวผอ.จรวย บัตรมาก
ีรร.ซันธารา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
27 ต.ค. 62 ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ร.ร.ฉะเชิงเทราบริบาล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
20 ก.ย. 62 ถึง 21 ก.ย. 62 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามนโยบาย ศธ. ลงทะเบียน 08.00 น.

โรงแรมรีเจ๊นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี / การแต่งกาย : ชุดสุภาพ + สบายๆ สไตล์ลูกทุ่ง (คืน 20 ก.ย.62) กลุ่มงานนโยบายและแผน สช./อำนวยการ ศธจ.ฉช.
14 ก.ย. 62 ถึง 15 ก.ย. 62 ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร สป.ศธ. เวลา 10.00 น.

เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / การแต่งกาย : Indian Night สป.ศธ./อำนวยการ ศธจ.
11 ก.ย. 62 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เวลา 09.00 น.

ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ห้องประชุม Honorat ชั้น 4) /แต่งกาย สุภาพ ร.ร.เซนต์หลุยส์/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
30 ส.ค. 62 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกาาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับทบทวน) เวลา 08.30 น.

บ้านนายถึก โฮมสเตย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา แต่งกาย สุภาพ กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ฉะเชิงเทรา
18 มี.ค. 62 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (เชิงคุณภาพ) รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา  วีระวานิช)
- ห้องประชุมเมือง ชั้น 3 อาคาร สพป.ฉช.1 - เครื่องแบบกากี กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มเอกชน
15 มี.ค. 62 ร่วมเป็นเกียรติงานมอบประกาศนียบัตร สถาบันในเครือศรีวรการ
ร่วมเป็นเกียรติงานมอบประกาศนียบัตร สถาบันในเครือศรีวรการ ณ ห้องโชคอนันต์ มรภ.ราชนครินทร์ 
- ห้องโชคอนันต์ มรภ.ราชนครินทร์  - ชุดสุภาพ กลุ่มเอกชน
19 ก.ย. 61 ประชุมโรงเรียนนอกระบบทุกประเภท
ศธจ.ฉะเชิงเทรา เชิญผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ร่วมประชุมรับทราบนโยบาย และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในระบบและนอกระบบ
ห้องประชุมแปดริ้ว (กลางน้ำ)/แต่งกายสุภาพตามสังกัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
31 ส.ค. 61 ถึง 02 ก.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning วันที่ 31 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 61 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป้าหมายครู 200 คน
ห้องประชุมร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเตรียมการรองรับ EEC"
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนายมานะ จรพิภพ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ฉช. ได้รับมอบหมายจาก ศธจ.ฉช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเตรียมการรองรับ EEC" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง/การแต่งกาย : ชุดพลเรือนสุภาพ กลุ่มอำนวยการ
08 มิ.ย. 61 สช.เชิญร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน่สวนที่เกี่ยวข้องกับร.ร.เอกชน โดยขอความร่วมมือใช้อุปกรณ์ของ สพป.ฉช.เขต 1
      สช.เชิญร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน่สวนที่เกี่ยวข้องกับร.ร.เอกชน โดยขอความร่วมมือใช้อุปกรณ์ของ 
สพป.ฉช.เขต 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.

      ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
          1 ศึกษาธิการจังหวัด
          2. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 
          3. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          4. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ - นอกระบบบางส่วน 
ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 3 สพป.ฉช.เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
28 พ.ค. 61 ผอ.กลุ่มร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 08.30 น.
ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มนโยบายและแผน
24 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย ของสถานศึกษา ที่ ห้องประชุมร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย ของสถานศึกษาเอกชน ที่ ห้องประชุมร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 2561
ห้องประชุมชั้น 2 ตึกศูนย์การเรียนรู้ญอนแมรี่ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21 พ.ค. 61 ถึง 22 พ.ค. 61 แจ้งโรงเรียนเอกชนที่มีระดับปฐมวัย 10 โรง เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมครัวอิ่มสุข
ห้องประชุมครัวอิ่มสุข อ.เมืองฉะเชิงเทรา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 พ.ค. 61 ผอ.กลุ่มประชุมจัดทำร่าง TOR เช่ารถราชการ ห้องบ้านโพธิ์ 10.30 น.
   สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มอำนวยการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR การเช่ารถราชการ
ห้องประชุมบ้านโพธิ์ กลุ่มอำนวยการ
07 พ.ค. 61 ออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ กรณีขอขยายห้องเรียน
ร.ร.อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว แต่งกาย : สุภาพ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
02 พ.ค. 61 ถึง 05 พ.ค. 61 เจ้าหน้าที่กลุ่มเอกชนไปศึกษาดูงานที่จ.อุบลราชธานี 3 คน (ผอ.กลุ่ม, อ.นภา, อ.ลาวัณย์)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน