ภาพกิจกรรม
ตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
( จำนวน 8 รูป / ดู 29 ครั้ง )
ตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนนอกระบบ
( จำนวน 6 รูป / ดู 29 ครั้ง )
การตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนนอกระบบ
( จำนวน 6 รูป / ดู 34 ครั้ง )
การตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนนอกระบบ
( จำนวน 6 รูป / ดู 38 ครั้ง )
ออกตรวจประเมินมาตรฐานการขอจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ แอ๊ดวานซ์แปดริ้ว
( จำนวน 6 รูป / ดู 430 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
( จำนวน 11 รูป / ดู 920 ครั้ง )