หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน : ในระบบ
แจ้งอบรม อพ.สธ (อ่าน 4) 23 พ.ค. 65
แจ้งประกวดคลิปวีดีโอ จิตอาสาฯ (อ่าน 4) 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ(4/4) (อ่าน 5) 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ(3/4) (อ่าน 4) 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน(2/4) (อ่าน 5) 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน(1/4) (อ่าน 6) 23 พ.ค. 65
แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงฯ (อ่าน 16) 23 พ.ค. 65
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สื่อสาธารณะ ข้อมูลความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อทางสื่อสาธารณะ (อ่าน 24) 20 พ.ค. 65
ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็ก ปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 - 2569 (อ่าน 15) 19 พ.ค. 65
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร (อ่าน 18) 19 พ.ค. 65
การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 20) 19 พ.ค. 65
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 29) 19 พ.ค. 65
ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ (อ่าน 20) 19 พ.ค. 65
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 19) 19 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ (อ่าน 24) 17 พ.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 25) 17 พ.ค. 65
การประชาสัมพันธ์โครงงานยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 15) 12 พ.ค. 65
ขอเชิญประชุม (อ่าน 28) 12 พ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 (อ่าน 25) 11 พ.ค. 65
ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ... (อ่าน 32) 11 พ.ค. 65
ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ (อ่าน 21) 11 พ.ค. 65
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 26) 11 พ.ค. 65
ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ (อ่าน 20) 10 พ.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 48) 10 พ.ค. 65
ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม (อ่าน 33) 06 พ.ค. 65
แจ้งขยายเวลาการส่งผลงาน กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรม" ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) (อ่าน 28) 05 พ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 29) 05 พ.ค. 65
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 17) 05 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและครู (อ่าน 29) 05 พ.ค. 65
การจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประมาณการ) (อ่าน 68) 05 พ.ค. 65