หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน : นอกระบบ
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยของครูชาวฟิลิปปินส์ (อ่าน 206) 16 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 305) 20 มี.ค. 63
การรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ (อ่าน 337) 10 มี.ค. 63
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562 (อ่าน 193) 13 ก.พ. 63
ราวบรวมผลกระทบจากพระราชบัญญัติภาษีทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 194) 22 ม.ค. 63
ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 187) 08 ม.ค. 63
ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) (อ่าน 206) 08 ม.ค. 63
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. (อ่าน 279) 16 ธ.ค. 62
การพัฒนากำลังคนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อ่าน 189) 04 ก.ย. 62
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) (อ่าน 270) 16 ส.ค. 62
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (อ่าน 172) 16 ส.ค. 62
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (อ่าน 175) 16 ส.ค. 62
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (อ่าน 172) 16 ส.ค. 62
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (อ่าน 176) 16 ส.ค. 62
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน (อ่าน 184) 16 ส.ค. 62
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม (อ่าน 154) 09 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุม (อ่าน 159) 24 ก.ค. 62
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 196) 05 มิ.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาการศึกษาเอกชนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ" (อ่าน 209) 05 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุม (อ่าน 234) 09 ม.ค. 62
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย3) (อ่าน 236) 11 ธ.ค. 61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย2) (อ่าน 236) 11 ธ.ค. 61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (อ่าน 228) 11 ธ.ค. 61
แบบตอบรับ (อ่าน 222) 11 ธ.ค. 61
กำหนดการ (อ่าน 228) 11 ธ.ค. 61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน (อ่าน 230) 11 ธ.ค. 61
สำรวจความพร้อมให้บริการของโรงเรียนนอกระบบในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (อ่าน 246) 10 ต.ค. 61
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ประชุมวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. (อ่าน 256) 19 ก.ย. 61