บุคลากรในกลุ่ม

นางนภา กู้กีรติกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางลาวัณย์ เทพเสนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววนัญศิมา สักลอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน